Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego podległe Wydziałowi Operacyjno – Szkoleniowemu, stanowi specjalnie wydzielone, zabezpieczone i wyposażone w środki techniczne pomieszczenia znajdujące się w budynku będącym siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie znajduje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. SKKP stanowi również punkt alarmowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chrzanowie. Służba SKKP pełniona jest przez strażaków PSP zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W celu prawidłowego funkcjonowania SKKP, a w szczególności w zakresie koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych, ustala się etatową i nieetatową obsadę osobową SK. Etatową obsadę osobową SKKP stanowią dyżurni operacyjni powiatu pełniący służbę w systemie zmianowym 12h na dzień i na noc, oraz odpowiednio czas wolny po służbie 24h i 48h. Zmiana służby dyżurnej odbywa o godzinie 7:30 i 19:30. Nieetatową obsadę osobową SKKP stanowi oficer operacyjny powiatu wyznaczany grafikiem spośród oficerów i aspirantów pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego realizuje zadania zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na terenie powiatu chrzanowskiego w zakresie:

 • przyjmowania, ewidencjonowania i rejestrowania zgłoszeń o zdarzeniach wymagających udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • przyjmowania sygnałów z urządzeń i systemów monitorujących powstanie pożarów w zakładach i obiektach,
 • dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej zdarzeń powstałych na terenie powiatu,
 • ciągłego analizowania aktualnie prowadzonych działań ratowniczych, współdziałania z kierującymi działaniami ratowniczymi, w celu osiągnięcia optymalnej skuteczności prowadzonych działań,
 • dysponowania sił i środków wchodzących w skład Małopolskiej Brygady Odwodowej formowanych spośród jednostek ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanych na terenie powiatu, zgodnie z dyspozycją Dyżurnego Operacyjnego Województwa,
 • uruchamiania planów alarmowania, działania i współdziałania,
 • współdziałania z instytucjami, służbami w zakresie likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • zgłaszania do SKKW potrzeb użycia sił i środków ratowniczych spoza terenu powiatu,
 • bieżącej i okresowej oceny sytuacji pożarowej, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • ewidencjonowania stanu sił i środków jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej,
 • bieżącej i okresowej oceny stanu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • przyjmowania, rejestrowania, ewidencjonowania i nadawania do SKKW meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji zdarzeń powstałych na terenie powiatu,
 • prowadzenia i aktualizowania Banku Danych Operacyjnych, w tym dokumentacji operacyjnej,
 • nadzór nad przekazywanymi do SKKW meldunkami dotyczącymi wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • powiadamiania przełożonych o zdarzeniach powstałych na terenie rejonu,
 • utrzymywania stałej łączności operacyjnej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego.

 

 

1031 2  1031 1