Rejon chroniony przez Komendę Powiatową PSP w Chrzanowie

 

 

434 1


Druki KDR - Kierującego Działaniami Ratowniczymi

Pobierz druki

 

 


Siły i środki KSRG

W 2015 roku do podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego dołączyła jednostka OSP Chrzanów, więc obecnie Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na terenie powiatu chrzanowskiego tworzą:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie,
- 15 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tj.: Alwernia, Brodła, Grojec, Regulice, Rozkochów, Zagórze, Balin, Chrzanów, Płaza, Luszowice, Moczydło, Libiąż, Bolęcin, Psary, Myślachowice,
- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego utworzony przez Starostę Powiatu.

Wsparciem działań jednostek KSRG na poziomie powiatowym jest również Zakładowa Straż Pożarna sp. z o.o. przy Rafinerii Trzebinia oraz 13 jednostek OSP nie włączonych do KSRG. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na podstawie umów i porozumień oraz na zasadach dobrowolności wspierają inne podmioty. Z KSRG ściśle współdziałają takie podmioty jak:
- Policja,
- Pogotowie Ratunkowe,
- Szpital Powiatowy – Oddział Ratunkowy,
- Pogotowie Gazowe,
- Pogotowie Energetyczne,
- Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne,
- Straże Leśne.


Organizacja KSRG w powiecie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG, system ten organizuje się na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Poziom powiatowy jest podstawowym szczeblem zdolnym do skutecznego reagowania podczas stanu czuwania i doraźnego reagowania. Organem właściwym do dowodzenia KSRG na tym poziomie jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 14.1. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
- ratownictwo techniczne,
- ratownictwo chemiczne,
- ratownictwo ekologiczne,
- ratownictwo medyczne,
- współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz centrami powiadamiania ratunkowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie organizacji KSRG, starosta na obszarze powiatu określa zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kieruje tym systemem. Ponadto starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, działającego na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej oraz o stanie klęski żywiołowej.

Na poziomie powiatowym zadania te realizuje Komendant Powiatowy PSP, który organizuje KSRG na terenie powiatu oraz dowodzi jego działaniami. Zadania realizowane są w zakresie:
- prowadzenia analiz i opracowania prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- organizacji powiatowego stanowiska kierowania,
- dysponowania oraz dowodzenia siłami KSRG podczas działań ratowniczych na obszarze powiatu,
- prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej i technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG,
- opracowania planu ratowniczego powiatu i jego aktualizacji rocznej,
- prowadzenia szkolenia jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz przeprowadzania ćwiczeń doskonalących i zgrywających działania poszczególnych podmiotów KSRG,
- analizy systemów łączności, alarmowania i współdziałania KSRG na obszarze powiatu i przedstawiania stosownych wniosków w tym zakresie Staroście Powiatu,
- przedstawiania do dyspozycji komendanta wojewódzkiego odpowiednich sił i środków w celu organizacji wojewódzkiego odwodu operacyjnego.

 

SiS OSP pow. chrzanowskiego

Gmina Alwernia Gmina Babice Gmina Chrzanów Gmina Libiąż Gmina Trzebinia

OSP Alwernia
 • GBA-Rt 2,5/16 - Magirus
 • GCBA 6/32 - Jelcz
 • GCBA 8/32 - Tatra
 • GLM - Ford

OSP Brodła
 • SLKw - Volkswagen T-4
 • GBA 2,5/16 - Star 244
 • GBA-Rt 2,5/16- Star

OSP Grojec
 • GBA-Rt 2,5/16 - Volvo
 • GLBM 0,3/40 - Gazela

OSP Regulice
 • GLM - Honker
 • GBA 2,5/16 - Star
 • GCBA 6/32 - Jelcz

OSP Rozkochów
 • GBA 2/17 - Renault
 • GBA 2,5/16 - Star
 • SLKw - Kia
 • GLM - Volkswagen T-4

OSP Zagórze
 • SLKw - Lublin
 • GBA-Rt 2,5/16 - Star
 • GCBA 6/32 - Jelcz

OSP Metków
 • GBA 2,5/25 - Mercedes
 • GLM 8/8 - Żuk

OSP Babice
 • GBA 2,5/16/0,8 - Iveco

OSP Jankowice
 • GLBM 0,4/1 - Lublin II
 • GBA 2,5/16 - Star

OSP Balin
 • GBA 2,5/16 - Star
 • GBA-Rt 1/1 - Iveco

OSP Luszowice
 • GBA-Rt 4,5/16 Mercedes
 • GCBA 6/32 - Jelcz
 • GLM 8 - Żuk

OSP Płaza
 • GCBA-Rt 5/24 - Jelcz
 • GLM 8 - Fiat Ducato

OSP Chrzanów
 • GLB 0,3 - Peugeot
 • SL RMed C - Fiat Ducato
 • SL RMed B - Volkswagen LT

OSP Pogorzyce
 • GLM 8 - Volkswagen T-4

OSP Libiąż
 • SLRMed Renault Master
 • GBA 2,7/48 - Scania
 • GLM 8 - Fiat Ducato

OSP Moczydło
 • GBA 2,5/20 - Star
 • GLM 8 - Fiat Ducato

OSP Gromiec
 • GLM 8 - Lublin

OSP Żarki
 • GLBM 0,3/3 - Ford
 • GLM 8 -Żuk

OSP Bolęcin
 • GBA 2,5/16 - Mercedes
 • GLM 8 -Fiat Ducato

OSP Myślachowice
 • GCBA 5/32 - Jelcz
 • GBA-Rt 2,5/16 - Star 244
 • GLM 8 - Fiat Ducato

OSP Psary
 • GCBA 9,5/64 - Man
 • GLBM-Rt 0,2/1,7 - Nissan
 • SH 18 - Star

OSP Młoszowa
 • GBA 2,5/16 - Star 244

OSP Dulowa
 • GBA 2,5/21 - Star
 • GLBM 0,3/4 - Ford

OSP Lgota
 • GBA 2,5/16 - Star

OSP Płoki
 • GBA 2/16 - Star

OSP Siersza
 • GBAM 3/16/8 - Star 244

OSP Trzebinia
 • GBAM 2,5/16/8 - Star