Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie

 

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.  • Data publikacji strony internetowej:

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

Treści niedostępne  • filmy i zdjęcia nie spełniają zasad dostępności;

  • nie istnieje możliwość zmiany wielkości tekstu;

  • nie istnieje możliwość zmiany kontrastu strony;

   

Wyłączenia  • treści pochodzących od innych podmiotów

  • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.

  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności  • Deklarację sporządzono dnia:

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kpt. Mateusz Tekieli

  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Telefon: 32 627 89 10

  Każdy ma prawo:  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

  • Adres: 32-500 Chrzanów ul. Ks. J. Skorupki 3

  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Telefon: 32 627 89 00


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie znajduje się przy ul. Ks. J. Skorupki 3. Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od frontu budynku. Wejście do budynku wolne jest od barier komunikacyjnych - nie występują różnice poziomów, a szerokość dwuskrzydłowych drzwi wejściowych umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie.

Dziennik podawczy oraz część biur zlokalizowanych jest na piętrze budynku. W obiekcie występują bariery w komunikacji pionowej pomiędzy kondygnacjami. W godzinach pracy urzędu przy głównym wejściu przebywa funkcjonariusz służby dyżurnej, który w razie potrzeby może udzielić niezbędnej pomocy. Na parterze znajduje się pomieszczenie przystosowane do obsługi interesantów, w którym pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych mogą przeprowadzić spotkanie z interesantem.

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku wyznaczone są miejsca parkingowe, w tym również miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku kontrastowym, powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowienie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.